Фізична особа підприємець «Кисільова І.М.», іменована надалі «Адміністратор», публікує даний Договір, який визначає порядок надання організаційно-технічних послуг, який є публічним договором-офертою (офіційною пропозицією) на адресу будь-якого зацікавленої особи, згідного з умовами цього Договору і іменованого надалі «Користувач».

 

Предмет договору

Адміністратор надає Користувачеві онлайн-гри «Нова Ера» організаційно-процесинові послуги, в подальшому викладі - «Сервіс», які являють собою преміальні ігрові послуги, що визнаються за правилами відповідної гри ігровою мірою цінності або інший ігровою умовною одиницею, що є відображенням тієї чи іншої ігрової цінності, прогресу в грі і т.п., а також інші ігрові предмети, що використовуються виключно в межах Сервісу, та представлені на сайті https://sabzero.biz

Акцепт договору

2.1 Фактом авторизації в ігровому проекті Користувач підтверджує досягнення нею 18-річного віку.

Порядок надання Сервісу

3.1. Користувач вибирає обсяг, наданого йому Адміністратором Сервісу за допомогою форми замовлення, розміщеної в шапці сайту https://sabzero.biz. Оплата Сервісу здійснюється шляхом перерахування суми, що дорівнює вартості обраного обсягу Сервісу на рахунок Адміністратора. Поняття «Сервіс» має на увазі використання послуги з переказу грошових коштів в Одиниці виміру прав для використання Додаткового функціоналу Ігри. Права використання Додаткового функціоналу Ігри надаються за запитом і бажанням Користувача.

Дані, необхідні для отримання оплати послуги з переказу грошових коштів в Одиниці виміру прав, вказуються Користувачем під час оформлення оплати на сайті Адміністратора після подачі розпорядження виставити рахунок.

3.2. Протягом доби після надходження суми оплати послуги з переказу грошових коштів в Одиниці виміру прав, Користувачеві надається технічна можливість користуватися обраним обсягом Сервісу. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за стан технічних засобів Користувача, якщо воно виключає або обмежує його можливість користуватися оплаченим обсягом Сервісу.

3.3. При наявності у Користувача претензій до обсягу і якості Сервісу, він повинен негайно повідомити про це до відома адміністратора по електронній пошті This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., повідомивши при цьому свої ідентифікаційні дані, час виникнення претензій, а також обґрунтувати їх. Користувач приймає до відома, що Адміністратор може не мати можливості перевірити обґрунтованість претензії, виставленої більш, ніж через три доби з дня її виникнення. Адміністратор протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії направляє Користувачеві свій висновок по отриманій претензії, і в тому випадку, якщо знаходить її обґрунтованої, пропонує Користувачеві спосіб компенсації завданих незручностей.

3.4. Послуги Адміністратора вважаються наданими в повному обсязі і з належною якістю, якщо протягом періоду надання Сервісу Користувач не пред'явив Адміністратору письмову обґрунтовану претензію відповідно до вимог п.3.3.

 

3.5. При повному або частковому невикористання Користувачем Сервісу протягом періоду його надання, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі.

 

Обов'язки Користувача

З метою належного виконання умов Договору, Користувач зобов'язаний:

 

4.1. Коректно виконати процедуру оформлення заказу на сайті Адміністратора. У разі зміни даних і іншої суттєвої інформації, вчасно повідомити про це по електронній пошті This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Адміністратора.

4.2. Дотримуватись авторських прав Адміністратора та інших правовласників, не копіювати і не передавати третім особам будь-яку істотну частину інформаційного наповнення сайту Адміністратора. Не застосовувати Сервіс в цілях, що порушують авторське право третіх осіб.

4.3. Самостійно ознайомитися з цим Договором та Правилами участі, а також з можливими змінами та доповненнями до них, які анонсуються Адміністратором

4.4. Самостійно забезпечувати технічну можливість користування Сервісом зі свого боку, як-то доступ до мережі Інтернет, наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації по протоколу http і інших необхідних засобів.

4.5. Своєчасно проводити оплату Сервісу і зберігати документи, що підтверджують оплату, як мінімум, протягом усього періоду користування Сервісом.

4.6. Нести відповідальність за отримання і поширення інформації за допомогою технічних засобів, що забезпечують користування Сервісом, відповідно до законодавства місця проживання Користувача, а також чинним законодавством України.

 

Обов'язки Адміністратора

З метою належного виконання умов Договору Адміністратор зобов'язаний:

 5.1. Надати Користувачу можливість користування Сервісом відповідно до розділу 3 цього Договору.

5.2. Зберігати конфіденційність даних, наданих Користувачем.

5.3. Повідомляти Користувачу шляхом публікації на сайті Адміністратора та (або) електронного розсилання повідомлень істотні відомості, що стосуються умов надання Сервісу.

 

Припинення і призупинення Сервісу

6.1. Адміністратор має право припинити надання Сервісу при порушенні Користувачем умов цього Договору або вимог Правил участі, що спричинило заподіяння Користувачем шкоди Адміністратору або третім особам (в тому числі іншим учасникам онлайнової гри), або при наявності загрози заподіяння такої шкоди внаслідок дій Користувача.

6.2. Адміністратор може призупинити доступ Користувача як до Сервісу в цілому, так і до будь-якої його частини без попереднього попередження в разі, якщо Користувач безпосередньо залучений в дії, які Адміністратор обґрунтовано вважатиме такими, що порушують Правила участі.

6.3. Адміністратор може призупинити доступ Користувача до Сервісу і видалити ігровий аккаунт, якщо їм не заходили більш 60 днів.

6.4. При призупинення або припинення надання Сервісу для Користувача, повернення сплаченої Користувачем ігрової валюти не проводиться.

 

Відповідальність сторін

7.1. Користувач несе відповідальність за всі звернення до Сервісу та дії, зроблені ним з використанням наданих Сервісом технічних можливостей, і внаслідок цього приймає на себе повну відповідальність і можливі ризики, пов'язані з використанням Сервісу, наданим Адміністратором.

 7.2. Адміністратор не несе відповідальності за результат використання або корисність послуг, що надаються в обсязі замовленого Сервісу, а також за якість доступу до Сервісу через мережу Інтернет. У разі невідповідності складу послуг, що надаються в обсязі замовленого Сервісу, потребам Користувача, він може припинити користуватися ним, при цьому витрачені кошти не повертаються і не компенсуються яким-небудь іншим чином, оскільки послуга з переказу грошових коштів в Одиниці виміру прав вважається виконаним і завершеною з моменту надходження Одиниць на внутрішньо-рахунок Користувача.

 7.3. Користувач приймає на себе повну відповідальність за збереження ідентифікаційних даних, що забезпечують доступ до Сервісу і за збитки, що можуть виникнути через несанкціоноване використання його доступу.

 7.4. Ні в якому разі Адміністратор не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в період користування або при неможливості користування Сервісом, зокрема, понесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок в роботі при передачі даних, і т.п. подій, що трапилися з вини Адміністратора.

 

Зміна умов і припинення дії Договору

8.1. Договір діє з моменту його акцепту і до моменту виконання Адміністратором своїх зобов'язань.

 8.2. Цей Договір, Правила участі є офіційними документами Адміністратора. Діюча версія кожного з цих документів розміщена на сайті Адміністратора.

 8.3. Адміністратор має право змінювати умови цього Договору та його додатків, коригувати діючі тарифи, вводити нові Додатки до цього Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті Адміністратора не менше ніж за 7 днів до вступу змін в силу. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених послуг.

 8.4. Користувач несе тягар перевірки наявності змін Договору та Правил участі на сайті Адміністратора.

 

Врегулювання суперечок

9.1. Претензії Користувача приймаються в письмовому або електронному вигляді (на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) в термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Претензії розглядаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів, причому Адміністратор вправі вступати в переписку з Користувачем з метою уточнення характеру і причин претензій. У разі неотримання відповіді на свій запит протягом 3 (трьох) робочих днів Адміністратор вправі розцінити як відкликання претензії.

 9.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням Договору, Сторони докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між Сторонами.

 9.3. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.

 

10. Повернення коштів

10.1 Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника у випадку, коли Замовник побажав відмовитись від послуги, та послуга не була надана і письмово попередив Виконавця про своє рішення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня оплати. Повернення коштів буде здійснено протягом 7 (сім) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Замовника.

 

 Форс-мажорні обставини

11.1. Адміністратор звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання з'явиться наслідком дії непереборної сили ( «форс-мажор»), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних умов обставин, в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади , стихійних лих, пожеж, катастроф та інших обставин непереборної сили, а також:

 11.1.1. Перебоями в електроживленні;

11.1.2. Глобальними перебоями в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;

11.1.3. Збоями систем маршрутизації;

11.1.4. Збоями в розподіленої системі доменних імен;

11.1.5. Збоями, викликаними хакерськими і DOS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб;

11.2. Адміністратор зобов'язаний, в тому випадку, якщо це технічно можливо, по електронній пошті і (або) шляхом публікації на головній сторінці сайту https://sabzero.biz повідомити Користувача про існування форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів після моменту їх настання.

11.3. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністратором зобов'язань у строк, встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

11.4. Якщо неможливість виконання зобов'язань за цим Договором буде тривати понад 3 (трьох) місяців, цей Договір вважається розірваним без відшкодування збитків.

 

Реквізити адміністратора

Фізична особа підприємець «Кисільова І.М.»

Київ, вул. Макіївська 7, кв 38

ЄДРПОУ 2319303222

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.